Privacy en Cookie Statement

Manager coach neemt de beveiliging van persoonsgegevens heel ernstig. We hebben dit Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Manager coach bij de verwerking van persoonsgegevens.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Manager coach kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je (persoonlijk of via je organisatie) diensten van de Manager coach afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Manager coach kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Manager coach gebruikt je naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Manager coach je contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Manager coach. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Manager coach en aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Op de website van Manager coach worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk hieronder bij de rubriek Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
  • Manager coach gebruikt je betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

DELEN MET DERDEN

Manager coach kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Manager coach deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Manager coach correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in België, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht je gegevens verwerken, sluit Manager coach een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Manager coach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Manager coach je persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na je nadrukkelijke toestemming.
  • Op verzoek van overheidsinstanties zal Manager coach de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

COOKIES

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Manager coach maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • Met je toestemming plaatst Manager coach tracking cookies op je apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van de Manager coach bezoekt. Hierdoor kan Manager coach te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Manager coach bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Het dient om advertenties af te stemmen op je profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Manager coach maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt de Manager coach inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Manager coach de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Googleen over het specifieke privacy beleid van Google Analytics. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Manager coach heeft hier geen invloed op. Manager coach heeft Google geen toestemming gegeven om de via Manager coach verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Instagram, Face-book en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Manager coach draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van je gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Manager coach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Manager coach je persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt 3 jaar danwel drie 3 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.

Na afloop van de genoemde bewaartermijnen vernietigt Manager coach je persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@managercoach.be.

Manager coach zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, schriftelijk op je verzoek reageren.

BEVEILIGING

Manager coach neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Manager coach heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van je persoonsgegevens door ons of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Manager coach verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Manager coach via info@managercoach.be

http://www.managercoach.be is de website van Manager coach.

Manager coach is als volgt te bereiken:

Kleine Doornstraat 33
B-2610 Wilrijk
Ond-nummer: BE0443 846 264
Telefoon: +32(0) 473 572 275
E-mailadres:  info@managercoach.be

KLACHTEN

Indien je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Manager coach, verzoekt Manager coach je om zo snel mogelijk contact op te nemen via: info@managercoach.be

Manager coach zal binnen 4 weken schriftelijk reageren.

WIJZIGINGEN

Manager coach behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.